Politie in Nederland

De politie in Nederland is een instantie die behoort tot de uitvoerende macht van Nederland. Het is een overheidsinstantie die als taken het handhaven van wetten, het behouden van de openbare orde en het verlenen van hulp heeft.

De organisatie van de politie zal begin volgend jaar geheel veranderen en vanaf dat moment zullen alle politiekorpsen in Nederland worden samengevoegd tot een Nationale Politie. De verschillende korpsen worden samengevoegd omdat de communicatie tussen de korpsen niet altijd optimaal zou verlopen en de regering hoopt op deze manier betere samenwerking tot stand te brengen.

Op dit moment bestaat de politie echter nog uit 26 korpsen. Er zijn 25 regiokorpsen die de politietaken in de verschillende regio’s in Nederland onder hun hoede hebben en het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD).

De regiokorpsen hebben ieder een korpschef die de leiding binnen het korps heeft en de dagelijkse gang van zaken wordt bepaald door zowel de korpschef, de burgemeester van de grootste gemeente in de regio en de officier van justitie. Burgemeesters van kleinere gemeenten hebben echter ook recht op overleg en zij kunnen op aanvraag ook een overleg plegen met zowel de korpschef als de officier van justitie.

Elke regio bestaat uit verschillende districten en districten zijn op hun beurt opgebouwd uit eenheden. Elk district heeft een eigen chef en die zal aan de hand het door de korpschef, de burgemeester en de officier van justitie uitgestippelde beleid een plan van aanpak maken en alle eenheden optimaal inzetten. Het aantal eenheden dat een district tot zijn beschikking heeft is afhankelijk van het aantal inwoners en de criminaliteit in het district.

Districten met veel inwoners zullen meer eenheden tot hun beschikking krijgen en daarnaast zullen districten met veel criminaliteit ook meer eenheden ter beschikking krijgen gesteld. Zo moet een goede en efficiënte bestrijding van misdaad worden gewaarborgd.